Banker's Review Online - Υποχωρεί η αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Υποχωρεί η αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη

18 Δεκεμβρίου 2012 | 14:50 Γράφει ο Γιώργος  Φετοκάκης Topics: Έρευνες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012 (δεύτερο οικονομικό εξάμηνο του 2012), το οποίο χαρακτηριζόταν από την εξασθενημένη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του Ευρώ, το 10% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη ζώνη του Ευρώ ανέφερε μια συρρίκνωση του κύκλου εργασιών τους. Αυτό αντιστοιχεί σε μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, συγκρινόμενης με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, όταν οι ΜμΕ ανέφεραν για πρώτη φορά από το 2010 συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους.

Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς, ωστόσο καταγράφηκε κυρίως στον κατασκευαστικό και εμπορικό τομέα, όπου ανήλθε στα 28% και 13% αντίστοιχα. Επιπλέον, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών εμφανίστηκε κυρίως στις παλιές εταιρείες (πάνω από δέκα ετών), ενώ οι νεοεισερχόμενες ΜμΕ ανέφεραν μια αύξηση στον κύκλο εργασιών τους την περίοδο που έγινε η έρευνα. Oι ΜμΕ της ζώνης του ευρώ υποστήριξαν ότι είχαν μια επιβράδυνση στις διαδικασίες απομόχλευσής τους, με εξαίρεση το κατασκευαστικό τομέα, όπου οι εταιρείες κατέγραψαν μια αύξηση της μόχλευσης. Η μείωση της μόχλευσης αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών των οργανισμών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αποστροφής κινδύνου, αλλά επίσης και μια μείωση στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης του χρέους,
για το χρονικό διάστημα στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα.

Οι μεταβολές στη μόχλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ήταν ετερογενείς για τις χώρες της ζώνης του ευρώ.
Ακολουθώντας τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, οι MμΕ ανέφεραν μια μείωση στα καθαρά έξοδα των τόκων (19% έναντι 24%). Οι μεγάλες επιχειρήσεις ανέφεραν, επίσης, μείωση στα κέρδη τους για δεύτερη φορά από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 (-10% σε σχέση με το -4% με το δεύτερο εξάμηνο του 2011). Επιπρόσθετα, συνέχισαν να καταγράφουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών, αν και το καθαρό ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (22% έναντι 32%). Για πρώτη φορά, επίσης, οι μεγάλες  εταιρείες κατέγραψαν μια αύξηση στην μόχλευσή τους (από -6% σε 1%). Γενικά, φαίνεται ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις η οικονομική κατάσταση είναι καλύτερη από ότι στις μικρομεσαίες. Η «Εύρεση πελατών» αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ, κατά την περίοδο που έλαβε χώρα η έρευνα (27%, ίδιο ποσοστό όπως και στο δεύτερο εξάμηνο του 2011).

H σημασία της «πρόσβασης στη χρηματοδότηση» παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη για τις περισσότερες ΜμΕ ( 18%, έναντι 17% το 2011), πλησιάζοντας το peak του δεύτερου εξαμήνου του 2009 (19%). Αλλοι παράγοντες, όπως ο «Ανταγωνισμός» και η «Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού ή έμπειρων στελεχών» αναφέρθηκαν λιγότερο (11% και 13% αντίστοιχα). Τόσο η οικονομική όσο και η δημοσιονομική κατάσταση φαίνεται να είναι πιο δύσκολες για τις νεοσύστατες εταιρείες: οι MμΕ με έως πέντε χρόνια λειτουργίας ανάφεραν την «Αναζήτηση πελατών» και την «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση» ως τα κύρια πιεστικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για τις μεγάλες εταιρείες «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση» (14%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα) δεν αποτελεί θέμα, ενώ η «Αναζήτηση πελατών» (22%), ο «Ανταγωνισμός» και το «Κόστος παραγωγής ή εργασίας» (16%) ήταν πιο σημαντικά.

Εξωτερικές ανάγκες χρηματοδότησης και πρόσβασης στην περιοχή του ευρώ για τις ΜμΕ
Κάνοντας συγκρίσεις με προηγούμενες έρευνες, η σύνθεση των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις άλλαξε λίγο, όσον αφορά στο χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2012. Το ποσοστό των ΜμΕ της ζώνης του ευρώ που χρησιμοποιούν τραπεζικά δάνεια (33%, σε σχέση με το 35% του πρώτου εξαμήνου του 2011) και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις ή τα πιστωτικά όρια (41% έναντι 42%), υποχώρησε ελαφρώς σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, με την τραπεζική χρηματοδότηση να παραμένει η πιο σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης. Η χρήση των πιστωτικών συναλλαγών επίσης υποχώρησε κατά τη διάρκεια της περιόδου που έγινε η έρευνα, ενώ η σημασία του leasing, των αγορών με δόσεις και του factoring παρέμεινε σταθερή.

Ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ
Οπως και στην προηγούμενη έρευνα, οι περισσότερες ΜμΕ ανέφεραν μια αύξηση (18%, έναντι 9% το δεύτερο εξάμηνο του 2011) στις ανάγκες τους για τραπεζικά δάνεια, αντί για μείωση (12% σε σχέση με το 11%). Οι ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τραπεζικά δάνεια και υπεραναλήψεις μειώθηκαν ελαφρώς, συγκρινόμενες με το προηγούμενο εξάμηνο (5% και 12%, αντίστοιχα αντί για 8% και 14%), ενώ απαράλλακτες παρέμειναν οι ανάγκες για εμπορικές πιστώσεις (5%). Η μικρότερη ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση φαίνεται στις ενδείξεις των ΜμΕ: η ανάγκη χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις ή των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης παρέμειναν θετικά, αλλά σε γενικές γραμμές αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (10% και 11% αντίστοιχα).

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα των εσωτερικών κεφαλαίων παρέμεινε θετική συμβάλλοντας λιγότερο στις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης.  Οι μεγάλες εταιρείες ανάφεραν μια μειωμένη ανάγκη για τραπεζικά δάνεια (4% έναντι 9%) και εμπορικών πιστώσεων (6% έναντι 8%), αλλά αυτό δεν συνέβηκε και με τις τραπεζικές υπεραναλήψεις (8% από το 5%). Η χρηματοδοτική ανάγκη για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε (σε 28% από 24%) και μειώθηκε για το κεφάλαιο κίνησης (16% αντί 19%), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς, ωστόσο καταγράφηκε κυρίως στον κατασκευαστικό και εμπορικό τομέα, όπου ανήλθε στα 28% και 13% αντίστοιχα. Επιπλέον, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών εμφανίστηκε κυρίως στις παλιές εταιρείες (πάνω από δέκα ετών), ενώ οι νεοεισερχόμενες ΜμΕ ανέφεραν μια αύξηση στον κύκλο εργασιών τους την περίοδο που έγινε η έρευνα. Oι ΜμΕ της ζώνης του ευρώ υποστήριξαν ότι είχαν μια επιβράδυνση στις διαδικασίες απομόχλευσής τους, με εξαίρεση το κατασκευαστικό τομέα, όπου οι εταιρείες κατέγραψαν μια αύξηση της μόχλευσης. Η μείωση της μόχλευσης αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών των οργανισμών σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αποστροφής κινδύνου, αλλά επίσης και μια μείωση στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης του χρέους,
για το χρονικό διάστημα στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα.

Οι μεταβολές στη μόχλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ήταν ετερογενείς για τις χώρες της ζώνης του ευρώ.
Ακολουθώντας τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, οι MμΕ ανέφεραν μια μείωση στα καθαρά έξοδα των τόκων (19% έναντι 24%). Οι μεγάλες επιχειρήσεις ανέφεραν, επίσης, μείωση στα κέρδη τους για δεύτερη φορά από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 (-10% σε σχέση με το -4% με το δεύτερο εξάμηνο του 2011). Επιπρόσθετα, συνέχισαν να καταγράφουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών, αν και το καθαρό ποσοστό μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (22% έναντι 32%). Για πρώτη φορά, επίσης, οι μεγάλες  εταιρείες κατέγραψαν μια αύξηση στην μόχλευσή τους (από -6% σε 1%). Γενικά, φαίνεται ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις η οικονομική κατάσταση είναι καλύτερη από ότι στις μικρομεσαίες. Η «Εύρεση πελατών» αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ, κατά την περίοδο που έλαβε χώρα η έρευνα (27%, ίδιο ποσοστό όπως και στο δεύτερο εξάμηνο του 2011).

H σημασία της «πρόσβασης στη χρηματοδότηση» παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη για τις περισσότερες ΜμΕ ( 18%, έναντι 17% το 2011), πλησιάζοντας το peak του δεύτερου εξαμήνου του 2009 (19%). Αλλοι παράγοντες, όπως ο «Ανταγωνισμός» και η «Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού ή έμπειρων στελεχών» αναφέρθηκαν λιγότερο (11% και 13% αντίστοιχα). Τόσο η οικονομική όσο και η δημοσιονομική κατάσταση φαίνεται να είναι πιο δύσκολες για τις νεοσύστατες εταιρείες: οι MμΕ με έως πέντε χρόνια λειτουργίας ανάφεραν την «Αναζήτηση πελατών» και την «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση» ως τα κύρια πιεστικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Για τις μεγάλες εταιρείες «Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση» (14%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα) δεν αποτελεί θέμα, ενώ η «Αναζήτηση πελατών» (22%), ο «Ανταγωνισμός» και το «Κόστος παραγωγής ή εργασίας» (16%) ήταν πιο σημαντικά.

Εξωτερικές ανάγκες χρηματοδότησης και πρόσβασης στην περιοχή του ευρώ για τις ΜμΕ
Κάνοντας συγκρίσεις με προηγούμενες έρευνες, η σύνθεση των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις άλλαξε λίγο, όσον αφορά στο χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2012. Το ποσοστό των ΜμΕ της ζώνης του ευρώ που χρησιμοποιούν τραπεζικά δάνεια (33%, σε σχέση με το 35% του πρώτου εξαμήνου του 2011) και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις ή τα πιστωτικά όρια (41% έναντι 42%), υποχώρησε ελαφρώς σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, με την τραπεζική χρηματοδότηση να παραμένει η πιο σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης. Η χρήση των πιστωτικών συναλλαγών επίσης υποχώρησε κατά τη διάρκεια της περιόδου που έγινε η έρευνα, ενώ η σημασία του leasing, των αγορών με δόσεις και του factoring παρέμεινε σταθερή.

Ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ
Οπως και στην προηγούμενη έρευνα, οι περισσότερες ΜμΕ ανέφεραν μια αύξηση (18%, έναντι 9% το δεύτερο εξάμηνο του 2011) στις ανάγκες τους για τραπεζικά δάνεια, αντί για μείωση (12% σε σχέση με το 11%). Οι ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τραπεζικά δάνεια και υπεραναλήψεις μειώθηκαν ελαφρώς, συγκρινόμενες με το προηγούμενο εξάμηνο (5% και 12%, αντίστοιχα αντί για 8% και 14%), ενώ απαράλλακτες παρέμειναν οι ανάγκες για εμπορικές πιστώσεις (5%). Η μικρότερη ανάγκη για εξωτερική χρηματοδότηση φαίνεται στις ενδείξεις των ΜμΕ: η ανάγκη χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις ή των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης παρέμειναν θετικά, αλλά σε γενικές γραμμές αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (10% και 11% αντίστοιχα).

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα των εσωτερικών κεφαλαίων παρέμεινε θετική συμβάλλοντας λιγότερο στις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης.  Οι μεγάλες εταιρείες ανάφεραν μια μειωμένη ανάγκη για τραπεζικά δάνεια (4% έναντι 9%) και εμπορικών πιστώσεων (6% έναντι 8%), αλλά αυτό δεν συνέβηκε και με τις τραπεζικές υπεραναλήψεις (8% από το 5%). Η χρηματοδοτική ανάγκη για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε (σε 28% από 24%) και μειώθηκε για το κεφάλαιο κίνησης (16% αντί 19%), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ της ζώνης του ευρώ
Oι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις επωμίστηκαν μια περαιτέρω επιδείνωση στη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων, για το διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2012 (-22% σε σχέση με το -20% του δεύτερου εξαμήνου του 2011). Η αναφερόμενη χειροτέρευση, ωστόσο, απέχει μακράν από τα επίπεδα του 2009 (περίπου -30%), που έχει ακολουθήσει την πτώχευση της Lehman Brothers. Η διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων αξιολογήθηκε περισσότερο αρνητικά στην κατασκευαστικό τομέα (-34%), ενώ ήταν λιγότερο αρνητική στον βιομηχανικό τομέα (-17%).

Στην περίοδο που έλαβε χώρα η έρευνα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανάφεραν μια περαιτέρω μείωση στη διαθεσιμότητα των τραπεζικών υπεραναλήψεων και στις πιστώσεις των συναλλαγών, σηματοδοτώντας συνολικά μια σημαντική επιδείνωση για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ της ζώνης του ευρώ, για την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2012. Υπήρχε, επίσης, μια χειροτέρευση στη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων για τις μεγάλες εταιρείες (-17% έναντι -4%), αν και ως καθαρό ποσοστό, αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο των ΜμΕ. Οι μεγάλες εταιρείες ανέφεραν, επίσης, μια επιδείνωση στη διαθεσιμότητα των εμπορικών πιστώσεων (-9%, έναντι -4%), ενώ οι τραπεζικές υπεραναλήψεις παρέμειναν σταθερές στο -12%.

Οσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιδείνωση στη διαθεσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης, οι ΜμΕ αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στη χειροτέρευση των γενικών οικονομικών προοπτικών (-41% έναντι -35% το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο). Επιπλέον, αναφέρθηκαν σε μια περαιτέρω επιδείνωση των επιχειρησιακών τους προοπτικών (-20% έναντι -13%).  Αυτοί οι μεταβλητοί παράγοντες αντανακλούν, ενδεχομένως, τους υψηλότερους κινδύνους από την αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας τους οποίους οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη κατά τη χάραξη της πολιτικής δανεισμού τους. Τα μεγαλύτερα ρίσκα αντανακλούν, ίσως, στη μείωση της θετικής εκτίμησης του κεφαλαίου και του ιστορικού πιστώσεων των ΜμΕ (-5% και 2% αντίστοιχα, συγκρινόμενα με το 1% και 3% αντίστοιχα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011). Αυτοί οι παράγοντες ήταν, ωστόσο, λιγότερο αρνητικοί από το 2008, όταν και η ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας ήταν πολύ σοβαρότερη.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι οι περιορισμοί στην παροχή τραπεζικών δανείων αυξήθηκαν για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο του 2012. Σε καθαρούς όρους, το 27% (σε σχέση με το 23% το δεύτερο εξάμηνο του 2011) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατέγραψε μια μείωση της επιθυμίας των τραπεζών να χορηγήσουν ένα δάνειο, μια σαφή επιδείνωση σε σχέση με το 2008 και συγκεκριμένα την περίοδο που ακολούθησε τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, όταν το καθαρό ποσοστό ανέρχονταν στο 25%. Ως εκ τούτου, στην τελευταία έρευνα, τόσο ο επιχειρηματικός κύκλος όσο και παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά, έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη υποχώρηση της διαθεσιμότητας των τραπεζικών δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι μεγάλες εταιρείες απέδωσαν την επιδείνωση στη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων κυρίως στη χειροτέρευση των γενικών οικονομικών προοπτικών (-52% σε καθαρούς όρους, συγκρινόμενο με το -36% του δεύτερου εξαμήνου του 2011). Οπως, επίσης, μια επιδείνωση στις επιχειρηματικές προοπτικές για αυτές (-14% έναντι 5%). Επιπρόσθετα, βρήκαν ότι η βούληση των τραπεζών να δώσουν ένα δάνειο βελτιώθηκε, ελαφρώς, αλλά παρέμεινε αρνητική (-11% σε καθαρούς όρους, σε σχέση με το -15%) και σίγουρα δεν ήταν τόσο αρνητική όσο το πρώτο εξάμηνο του 2009 (-20%).

Αιτήσεις για εξωτερική χρηματοδότηση και ποσοστά επιτυχίας τους
Μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2012, το 24% των ΜμΕ επιχειρήσεων έκαναν αίτηση για ένα τραπεζικό δάνειο, ενώ το 48% δεν έκανε αίτηση, λόγω της επάρκειας στην εσωτερική χρηματοδότηση. Το ποσοστό των εταιρειών που δεν ζήτησε δάνειο λόγω του φόβου απόρριψης παρέμεινε σταθερό (6% συγκρινόμενο με το 7% της περασμένης έρευνας). Οταν ρωτήθηκαν για την επιτυχία των αιτήσεων τους για τραπεζικά δάνεια, το 15% των ΜμΕ ανάφερε ότι η αίτηση τους απορρίφθηκε (συγκρινόμενο με το 13% το δεύτερο εξάμηνο του 2011). Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό, από το ζενίθ του 18%, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2009. Ειδικότερα οι μικρές εταιρείες (1-9 υπαλλήλους) ανάφεραν ένα σημαντικό ποσοστό απόρριψης (24% σε σχέση με το 20% του πρώτου εξαμήνου του 2011). Την ίδια στιγμή, το 60% (ελαφρώς χαμηλότερο από το 62% του δεύτερου εξαμήνου του 2011) των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανάφερε ότι είχαν λάβει το πλήρες ποσό του δανείου που είχαν αιτηθεί (συγκρινόμενο με το χαμηλό 56%, το δεύτερο εξάμηνο του 2009).

Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μικρή αύξηση στο ποσοστό των δανείων που χορηγήθηκαν περικομμένα (17% έναντι 16%). Αυτό ίσως δείχνει το γεγονός ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να ακολουθούν μια πολύ προσεκτική πολιτική δανεισμού, ειδικά για τα υψηλού ρίσκου δάνεια. Για τις τραπεζικές υπεραναλήψεις, οι ΜμΕ ανάφεραν ότι δεν υπήρχαν αλλαγές στο ποσοστό απόρριψης τους (14%) για το πρώτο εξάμηνο του 2012. Για τις μεγάλες εταιρείες, η έγκριση των αιτήσεών τους για τραπεζικά δάνεια αυξήθηκε στο 72% (από 68%), ενώ το ποσοστό των αιτήσεων όπου χορηγήθηκε ένα μέρος του αιτούμενου ποσού, υποχώρησε από το 21% στο 17%. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή αύξηση στον έλεγχο των τραπεζών, με στόχο τη διαφοροποίηση στις αιτήσεις δανείου, καθώς το ποσοστό απόρριψης αυξήθηκε οριακά (5% σε σχέση με το 3%).


Οροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων
Η εικόνα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων είναι ανάμικτη. Σε καθαρά ποσοστά, λιγότερες ΜμΕ ανάφεραν αύξηση στα επιτόκια (27% σε σχέση με το 42% στην προηγούμενη έρευνα), κάτι που πιθανόν αντανακλά την ελαφριά μετριοπάθεια στα συνολικά βραχυπρόθεσμα και κυμαινόμενα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων στα μικρού μεγέθους δάνεια από τον Απρίλιο του 2012. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο, σχεδόν αμετάβλητο, ποσοστό ΜμΕ (52% έναντι 50%) ανέφερε μια αύξηση σε άλλα κόστη της χρηματοδότησης (όπου περιλαμβάνονται τέλη, προμήθειες και επιβαρύνσεις).

Επιπλέον, οι ΜμΕ ανάφεραν μια αύξηση στις απαιτήσεις των εγγυήσεων (39% σε σχέση με το 36%) και μια μικρή υποχώρηση στο μέγεθος του δανείου ή του πιστωτικού ορίου (-8% από -1% το δεύτερο εξάμηνο του 2011), καταδεικνύοντας ποσοτικούς περιορισμούς στην διαθεσιμότητα των δανείων. Συγκρινόμενες με τις ΜμΕ, το καθαρό ποσοστό των μεγάλων εταιρειών που ανάφεραν μια αύξηση στις επιβαρύνσεις των επιτοκίων μειώθηκε ουσιαστικά περισσότερο (σε 5% σε σχέση με το 31% το δεύτερο εξάμηνο του 2011), αντανακλώντας, ίσως, τη σχετικά ισχυρότερη υποχώρηση των βραχυπρόθεσμων και κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων στα μεγάλου μεγέθους δάνεια, από τον Απρίλιο του 2012. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της έρευνας, οι μεγάλες εταιρείες ανέφεραν μια μικρότερη αύξηση στους παράπλευρους παράγοντες, όπως ήταν οι εγγυήσεις και οι απαιτήσεις (27% και 24% αντίστοιχα).

Προσδοκίες για πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Για το ερχόμενο εξάμηνο (Οκτώβριος 2012 έως Μάρτιος 2013), οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις περιμένουν μια περαιτέρω επιδείνωση όσον αφορά στην πρόσβασή τους στα τραπεζικά δάνεια και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις (-15% και -13% αντίστοιχα, σε σχέση με το -7% και -8% αντίστοιχα για το πρώτο εξάμηνο του 2012). Επιπρόσθετα, οι ΜμΕ περιμένουν μια χειροτέρευση στην εσωτερική χρηματοδότησή τους για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (-10% σε σχέση με το -9%), κάτι που αντανακλά τις εκτιμήσεις για μια εξασθενημένη οικονομική δραστηριότητα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η αναμενόμενη επιδείνωση επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Οι ΜμΕ του κατασκευαστικού τομέα ήταν οι πιο απαισιόδοξες όσον αφορά στις εκτιμήσεις τους για εσωτερική χρηματοδότηση (-20%), ακολουθούμενες από το εμπορικό τομέα (-11%). Eπιπρόσθετα, οι πιο νέες ΜμΕ ήταν λιγότερο απαισιόδοξες από τις παλιότερες εταιρείες όσον αφορά τη μελλοντική χρηματοδότησή τους από εσωτερικά κεφάλαια για τους επόμενους έξι μήνες.  Οι μεγάλες εταιρείες είναι περισσότερο αισιόδοξες όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των εσωτερικών τους κεφαλαίων, περιμένοντας μια αύξηση μέσα στο 2012. Εντούτοις, οι προσδοκίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων και τραπεζικών υπεραναλήψεων είναι αντίστοιχες με αυτές των ΜμΕ (-9% έναντι -10% και -9% αντίστοιχα).

Επισκόπηση ανά χώρα
Ο κύκλος εργασιών συνέχισε, γενικά, την πτωτική του πορεία για τις ΜμΕ, ειδικά στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, κατά την περίοδο που έλαβε χώρα η έρευνα (Απρίλιος- Σεπτέμβριος 2012). Στις υπόλοιπες χώρες, ένα μικρότερο ποσοστό των ΜμΕ ανέφερε αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ η μείωση ήταν εν μέρει πιο ισχυρή στη Φιλανδία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Μαζί με την επιδείνωση στον κύκλο εργασιών, οι ΜμΕ στην περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ ανέφεραν μια περαιτέρω συρρίκνωση στα κέρδη τους. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, οι  εταιρείες κατέγραψαν μια μείωση στα καθαρά κέρδη τους, με το μεγαλύτερο αρνητικό ποσοστό να καταγράφεται στην Ισπανία (-64%) και την Ελλάδα (-77%). Οριακά θετικά ήταν τα ποσοστά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για τη Γερμανία και την Αυστρία.


Ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης και πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Οι ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τραπεζικά δάνεια ποικίλουν για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς μειώθηκαν για το Βέλγιο και τη Γερμανία, αλλά αυξήθηκαν για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Γι’ αυτές τις δύο χώρες, η αύξηση εξαρτάται κυρίως από την έλλειψη εσωτερικών κεφαλαίων. Οσον αφορά στην παροχή χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μια γενική επιδείνωση στη διαθεσιμότητα της τραπεζικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, με εξαίρεση τη Γερμανία.

Η ανησυχία σχετικά με τη διαθεσιμότητα ήταν εντονότερη για τα τραπεζικά δάνεια παρά για τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, η διαθεσιμότητα της τραπεζικής χρηματοδότησης επιδεινώθηκε περισσότερο στη Φιλανδία και στην Ολλανδία, ενώ οι καθαρές ποσοστιαίες μεταβολές παρέμειναν ιδιαίτερα χαμηλές στην Ελλάδα (-53%), την Ιρλανδία (-35%) και την Πορτογαλία (-42%). Στις περισσότερες χώρες, οι ΜμΕ συνεχίζουν να θεωρούν τις γενικές οικονομικές προοπτικές ως τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα ανέφεραν ως ένα πρόσθετο σημαντικό παράγοντα την επιδείνωση των εταιρικών τους προοπτικών σε σχέση με τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους ή τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Οι παράπλευροι παράγοντες (π.χ. η προθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια) φαίνεται να έχουν χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ειδικά για τη Φιλανδία και την Ολλανδία. Μόνο οι γερμανικές ΜμΕ ανέφεραν ότι η προθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ισπανία κατέγραψαν μια περαιτέρω επιδείνωση με σχεδόν 50%, με την Ιταλία και Πορτογαλία να παραμένουν παρομοίως σε υψηλά επίπεδα (42% και οι δύο). Σύμφωνα με τη συνολική εικόνα στη ζώνη του ευρώ, από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο του 2012, σχεδόν το ίδιο ποσοστό των ΜμΕ έκανε αιτήσεις για τραπεζικά δάνεια. Παρατηρώντας τα ποσοστά έγκρισης αυτών των αιτήσεων, οι ΜμΕ σε Ελλάδα και Ολλανδία ανέφεραν ένα αξιοσημείωτο ποσοστό απόρριψης (37% και 31% αντίστοιχα) σε σχέση με τις άλλες χώρες.

Ακόμα, οι ΜμΕ στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία (23%) ανέφεραν ποσοστά απόρριψης πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ (15%). Συγκριτικά με τις προηγούμενες έρευνες, τα ποσοστά απόρριψης αυξήθηκαν ή παρέμειναν γενικά σταθερά για τις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση την Ολλανδία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία, όπου αντιθέτως αυξήθηκαν. Οσον αφορά στους όρους και προϋποθέσεις της τραπεζικής χρηματοδότησης, στις περισσότερες χώρες το ποσοστό των εταιρειών που ανέφερε μια αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και «άλλων δαπανών χρηματοδότησης» παρέμεινε θετικό, αλλά χαμηλότερο από ότι στην προηγούμενη έρευνα. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία συνέχισαν να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, όσον αφορά στην αύξηση των επιτοκίων, ενώ οι ΜμΕ στο Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία ανέφεραν μια μεγάλη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων.

Οσον αφορά στις προσδοκίες τους σχετικά με τη χρηματοδότησή τους στο μέλλον, οι ΜμΕ στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ περιμένουν μια περαιτέρω επιδείνωση στη διαθεσιμότητα των τραπεζικών δανείων. Οσον αφορά στις προηγούμενες εκτιμήσεις, η προβλεπόμενη επιδείνωση είναι εντονότερη για τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση για την αναμενόμενη πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια είναι η Ελλάδα, όπου το σχετικό ποσοστό παραμένει χαμηλότερο από όλες τις άλλες χώρες.

Banker's Review (T. 030)
« 1 2 3 4 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778