Banker's Review Online - Ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών: Κομβική η επίτευξη του δείκτη Core Tier 1 στο 9%

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών: Κομβική η επίτευξη του δείκτη Core Tier 1 στο 9%

13 Φεβρουαρίου 2013 | 18:00 Γράφει το Banker's Review  Team Topics: Analysis

Στο 9% ορίστηκε το ποσοστό ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier 1) που θα πρέπει να φτάσουν οι τράπεζες, μέσω της ανακεφαλαίοποίησης των 27 δις ευρώ από τη δόση που θα εκταμιεύσει η Τρόικα για τη χώρα μας.

Το ποσοστό αυτό, το 9% δηλαδή, οι τράπεζες θα πρέπει να το διατηρήσουν μέχρι το 2015 και δεν θα είναι υποχρεωμένες να το αυξήσουν σε 10% μέσα στο 2013, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, γεγονός που μειώνει τις κεφαλαιακές ανάγκες τους κατά περίπου 2 δις ευρώ. Σύμφωνα με την  πρόσφατη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εξέδωσε η κυβέρνηση, για την επίτευξη του 9% θα χρησιμοποιηθούν δυο χρηματοοικονομικά «εργαλεία».

Σε ότι αφορά τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 6% θα καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών. Για το υπόλοιπο 3% θα εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες 5ετούς διάρκειας οι οποίες θα αγοραστούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που αν μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν έχουν καταφέρει να αποπληρώσουν οι τράπεζες θα μετατραπούν και αυτές σε μετοχές. Από το συνολικό ποσό των 27 δις ευρώ που θα λάβει το τραπεζικό σύστημα τα 7,2 δις προορίζονται για την Πειραιώς, τα 6,7 δις ευρώ για τη Eurobank, τα 10 δις για την Εθνική και 3 δις ευρώ για την Alpha Bank.

Συνολικά η ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού τομέα αν ληφθούν υπόψη και οι προηγούμενες «ενέσεις ρευστότητας»  θα φτάσει τα 50 δις ευρώ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος που η Alpha Bank λαμβάνει τη λιγότερη βοήθεια είναι ότι έχει θετικά ίδια κεφάλαια σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κάτι που σημαίνει ότι στην περίπτωση της, η αύξηση με κοινές μετοχές είναι πιθανό να καλυφθεί αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους και το Τ.Χ.Σ. να χρειαστεί να καλύψει μόνο την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).
 
Οι υπόλοιπες τράπεζες θα υποχρεωθούν να καλύψουν ολόκληρο το κεφάλαιο που χρειάζονται για να μηδενίσουν την αρνητική καθαρή θέση τους με την έκδοση κοινών μετοχών (με αναστολή δικαιώματος ψήφου, για όσες μετοχές διανεμηθούν τελικά στο Τ.Χ.Σ., χωρίς αναστολή για όσες πάρουν οι μέτοχοι) προκειμένου να φθάσουν το δείκτη βασικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 6%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Εθνική/Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, θα χρειασθεί να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου από την Alpha Bank, η οποία έχει θετικό σημείο εκκίνησης με κεφάλαια άνω των 500 εκατ ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα CoCos, κατά την έκδοσή τους θα φέρουν αρχικό επιτόκιο 7%, το οποίο θα προσαυξάνεται, ετησίως, κατά 0,5%. Στόχος της προσαύξησης είναι να πιεστούν οι τράπεζες να τα επαναγοράσουν το ταχύτερο δυνατόν. Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον βγάζουν κέρδη και διαθέτουν Core Tier I πάνω του 9%, να επαναγοράζουν CoCos, ήδη, από το πρώτο χρόνο. Βέβαια αυτό φαντάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί βάσει της σημερινής εικόνας των ελληνικών τραπεζών.

Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες που θα μπουν στις αυξήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν το σύνολο των κοινών μετοχών που θα αποκτήσει το Τ.Χ.Σ. καθώς αν καλύψουν το 10% της ΑΜΚ και το Τ.Χ.Σ το υπόλοιπο 90%, θα λάβουν 9 warrants για κάθε 1 μετοχή. Οι ιδιώτες θα μπορούν ανά εξάμηνο να εξασκούν τα warrants σε προκαθορισμένη τιμή αγοράς, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από την τιμή διάθεσης, συν την σταθερή απόδοση του Τ.Χ.Σ.

Τα κυριότερα σημεία της Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με την ΠΥΣ που εξέδωσε η κυβέρνηση  το Ταμείο θα καλύπτει τις αδιάθετες κοινές μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Από την άλλη οι ομολογίες που θα εκδίδονται, και θα αγοράζει το ΤΧΣ θα προσμετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) του πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των ομολογιών θα χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για την ενίσχυση του συντελεστή των βασικών ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Οι ομολογίες θα κατέχονται μόνο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή από το πιστωτικό ίδρυμα εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς. Θα εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία και θα είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης, εκτός αν εξαγοραστούν ή μετατραπούν σε μετοχές. Θα αποφέρουν συμβατικό τόκο  με ετήσιο επιτόκιο 7%, προσαυξανόμενο κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως. Τα ποσά των τόκων θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε μετρητά, εκτός αν υφίσταται περίπτωση αντικατάστασης της καταβολής τόκων με καταβολή σε είδος. Πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των ομολογιών θα μετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος.

Αν η τράπεζα δεν καταβάλει τόκους
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει να μην καταβάλει τόκο επί των ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι δεν είναι απαιτητοί και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ομολογιακού δανείου, αλλά το σύνολο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά (κατά συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων) σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, σε τιμή μετατροπής, η οποία ισούται με το 65% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται καταβλητέοι.

Το ποσοστό αυτό, το 9% δηλαδή, οι τράπεζες θα πρέπει να το διατηρήσουν μέχρι το 2015 και δεν θα είναι υποχρεωμένες να το αυξήσουν σε 10% μέσα στο 2013, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, γεγονός που μειώνει τις κεφαλαιακές ανάγκες τους κατά περίπου 2 δις ευρώ. Σύμφωνα με την  πρόσφατη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εξέδωσε η κυβέρνηση, για την επίτευξη του 9% θα χρησιμοποιηθούν δυο χρηματοοικονομικά «εργαλεία».

Σε ότι αφορά τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 6% θα καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών. Για το υπόλοιπο 3% θα εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες 5ετούς διάρκειας οι οποίες θα αγοραστούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που αν μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν έχουν καταφέρει να αποπληρώσουν οι τράπεζες θα μετατραπούν και αυτές σε μετοχές. Από το συνολικό ποσό των 27 δις ευρώ που θα λάβει το τραπεζικό σύστημα τα 7,2 δις προορίζονται για την Πειραιώς, τα 6,7 δις ευρώ για τη Eurobank, τα 10 δις για την Εθνική και 3 δις ευρώ για την Alpha Bank.

Συνολικά η ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού τομέα αν ληφθούν υπόψη και οι προηγούμενες «ενέσεις ρευστότητας»  θα φτάσει τα 50 δις ευρώ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος που η Alpha Bank λαμβάνει τη λιγότερη βοήθεια είναι ότι έχει θετικά ίδια κεφάλαια σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κάτι που σημαίνει ότι στην περίπτωση της, η αύξηση με κοινές μετοχές είναι πιθανό να καλυφθεί αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους και το Τ.Χ.Σ. να χρειαστεί να καλύψει μόνο την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos).
 
Οι υπόλοιπες τράπεζες θα υποχρεωθούν να καλύψουν ολόκληρο το κεφάλαιο που χρειάζονται για να μηδενίσουν την αρνητική καθαρή θέση τους με την έκδοση κοινών μετοχών (με αναστολή δικαιώματος ψήφου, για όσες μετοχές διανεμηθούν τελικά στο Τ.Χ.Σ., χωρίς αναστολή για όσες πάρουν οι μέτοχοι) προκειμένου να φθάσουν το δείκτη βασικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 6%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Εθνική/Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, θα χρειασθεί να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου από την Alpha Bank, η οποία έχει θετικό σημείο εκκίνησης με κεφάλαια άνω των 500 εκατ ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα CoCos, κατά την έκδοσή τους θα φέρουν αρχικό επιτόκιο 7%, το οποίο θα προσαυξάνεται, ετησίως, κατά 0,5%. Στόχος της προσαύξησης είναι να πιεστούν οι τράπεζες να τα επαναγοράσουν το ταχύτερο δυνατόν. Οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον βγάζουν κέρδη και διαθέτουν Core Tier I πάνω του 9%, να επαναγοράζουν CoCos, ήδη, από το πρώτο χρόνο. Βέβαια αυτό φαντάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί βάσει της σημερινής εικόνας των ελληνικών τραπεζών.

Σημειώνεται ότι οι ιδιώτες που θα μπουν στις αυξήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν το σύνολο των κοινών μετοχών που θα αποκτήσει το Τ.Χ.Σ. καθώς αν καλύψουν το 10% της ΑΜΚ και το Τ.Χ.Σ το υπόλοιπο 90%, θα λάβουν 9 warrants για κάθε 1 μετοχή. Οι ιδιώτες θα μπορούν ανά εξάμηνο να εξασκούν τα warrants σε προκαθορισμένη τιμή αγοράς, το ύψος της οποίας θα προκύπτει από την τιμή διάθεσης, συν την σταθερή απόδοση του Τ.Χ.Σ.

Τα κυριότερα σημεία της Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με την ΠΥΣ που εξέδωσε η κυβέρνηση  το Ταμείο θα καλύπτει τις αδιάθετες κοινές μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Από την άλλη οι ομολογίες που θα εκδίδονται, και θα αγοράζει το ΤΧΣ θα προσμετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) του πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των ομολογιών θα χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για την ενίσχυση του συντελεστή των βασικών ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Οι ομολογίες θα κατέχονται μόνο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή από το πιστωτικό ίδρυμα εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς. Θα εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία και θα είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης, εκτός αν εξαγοραστούν ή μετατραπούν σε μετοχές. Θα αποφέρουν συμβατικό τόκο  με ετήσιο επιτόκιο 7%, προσαυξανόμενο κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως. Τα ποσά των τόκων θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε μετρητά, εκτός αν υφίσταται περίπτωση αντικατάστασης της καταβολής τόκων με καταβολή σε είδος. Πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των ομολογιών θα μετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος.

Αν η τράπεζα δεν καταβάλει τόκους
Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει να μην καταβάλει τόκο επί των ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι δεν είναι απαιτητοί και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ομολογιακού δανείου, αλλά το σύνολο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά (κατά συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων) σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, σε τιμή μετατροπής, η οποία ισούται με το 65% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται καταβλητέοι.Πριν τη λήψη απόφασης περί μη καταβολής τόκου, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να προβεί σε μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου ή/και του αριθμού των υφισταμένων κοινών μετοχών του στο μέτρο που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετατροπή των ομολογιών στην τιμή μετατροπής.

Σε περίπτωση που, βάσει νέας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, οι ομολογίες παύουν να προσμετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται:
(α) Να εξοφλήσει το σύνολο των ομολογιών ή, καθ’ υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος, τμήμα αυτών, πλέον δεδουλευμένων τόκων.

(β) Να συμφωνήσει με το Ταμείο, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την εφαρμογή της ως άνω νέας διάταξης, την τροποποίηση των χαρακτηριστικών των ομολογιών ώστε αυτές να υπάγονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, οι ομολογίες που δεν έχουν εξοφληθεί ή επαναγοραστεί από το πιστωτικό ίδρυμα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές.

Το Ταμείο θα μετατρέπει αμέσως το σύνολο των ομολογιών σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση που, ενώ η κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, δεν επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση αυτή. 

Μη διανομή μερίσματος
Όσο θα υπάρχουν τα ομόλογα οι τράπεζες δεν θα διανέμουν μερίσματα στους κοινούς μετόχους, και οποιοδήποτε ποσό που κανονικά προορίζεται προς διανομή στους κοινούς μετόχους, θα διατίθεται αναλογικά για την καταβολή των τόκων των ομολογιών.

Η τράπεζα θα μπορεί οποτεδήποτε, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να επαναγοράζει τις ομολογίες, στην τιμή έκδοσής τους συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δίδεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι υπό επαναγορά ομολογίες έχουν αντικατασταθεί ή πρόκειται να αντικατασταθούν από εποπτικά κεφάλαια ίσης ή καλύτερης ποιότητας, και

(β) το πιστωτικό ίδρυμα έχει παράσχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ικανοποιητικές, κατά την κρίση της, αποδείξεις ότι μετά την εν λόγω επαναγορά τα ίδια κεφάλαιά του θα υπερβούν τον ελάχιστο συντελεστή κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και τις εκάστοτε λοιπές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος.

Σε περίπτωση που μετατραπεί υποχρεωτικά το σύνολο των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές και το πιστωτικό ίδρυμα δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, εντός περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία μετατροπής, αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% του αθροίσματος της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετατρέψιμων ομολογιών που κεφαλαιοποιήθηκαν και της συνολικής αξίας της αύξησης κεφαλαίου, τότε το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου.

Μετά την ισχύ του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι ομολογίες προσμετρώνται στα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτο γεγονός συντελείται εάν ο συντελεστής κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατέλθει του ποσοστού 5,125%.

Banker's Review (T. 030)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778