Banker's Review Online - Flavia Mazzarella, CEIOPS: Solvency II - στόχος η ενδυνάμωση της διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategy and Development

Flavia Mazzarella, CEIOPS: Solvency II - στόχος η ενδυνάμωση της διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών

12 Νοεμβρίου 2010 | 11:43 Γράφει η Μυρτώ  Χαμπάκη Topics: Compliance,Insurance,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Flavia Mazzarella, CEIOPS

Η Flavia Mazzarella, Μέλος Δ.Σ. της CEIOPS (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), εξηγεί το πλαίσιο του Solvency II και πώς αυτό θα επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά.

Banker's Review: Πώς επηρέασε η οικονομική κρίση τις προτάσεις της CEIOPS κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του Solvency II - ιδιαίτερα τις προτάσεις σας για αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας; Ποια είναι η άποψη σας για την κριτική που δέχεται η CEIOPS από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά;

Flavia Mazzarella:
Η CEIOPS εξακολουθεί ένθερμα να υποστηρίζει ότι το Solvency II, όντας ένα μοντέρνο καθεστώς υπολογισμού της φερεγγυότητας το οποίο βασίζεται στην διαχείριση κινδύνων, είναι επιβεβλημένο. Η οικονομική κρίση απέδειξε ότι η ποιότητα των κεφαλαίων σπανίζει, ειδικά στις στιγμές που είναι πλέον απαραίτητη. Η ανάγκη συσχετισμού των κινδύνων με τα απαιτούμενα επίπεδα κεφαλαίων, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και θα πρέπει να εξετάζεται υπό πρίσμα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ολόκληρου του ασφαλιστικού αλλά και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου.

Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων της CEIOPS για τα μέτρα εφαρμογής του δευτέρου επιπέδου (Level 2) αλλά και κατά τον σχεδιασμό της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5), στόχος της CEIOPS παρέμεινε η εξεύρεση της χρήσης τομής μεταξύ της τεχνικής ανάπτυξης της τυποποιημένης μεθόδου (standard formula), της πολυπλοκότητας του κανονιστικού πλαισίου αλλά και του ιδανικού επιπέδου κεφαλαιακών απαιτήσεων.Μετά τη διαβούλευση με την αγορά, σε συνδυασμό τις περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, κάποιες από τις βαθμονομήσεις για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τροποποιήθηκαν.

Κάποιες μειώθηκαν, όπως π.χ. οι απαιτήσεις για τον non-life underwriting risk, κάποιες αυξήθηκαν, όπως π.χ. οι απαιτήσεις για το spread risk και equity risk, ώστε να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης του 99.5 VAR, υπό το πρίσμα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και υπό το πρίσμα των επιπρόσθετων δεδομένων που περισυλλέγησαν κατά την Τέταρτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων ( QIS4). Επίσης, ορισμένοι υπολογισμοί απλοποιήθηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι συμπληρώθηκαν με κάποιους «νέους» κινδύνους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας (illiquidity risk).

Banker's Review: Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μια διαρκής συζήτηση για την προστασία του καταναλωτή στην ασφαλιστική αγορά. Πώς θα επηρεάσει το Solvency II τον καταναλωτή;

Flavia Mazzarella:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Solvency II πριν την έκδοση της πρότασης της για το πρώτο επίπεδο της διαδικασίας Λαμφαλουσί (Level 1).

Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το Solvency II αναμένεται να έχει έμμεσες επιπτώσεις στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και στη διάρθρωση της ασφαλιστικής αγοράς. Δεδομένου ότι το Solvency II αντανακλά την ευρύτερη κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων, και αυτό αποτελεί μια απόλυτα φυσική παρενέργειά του, στοχεύει στην παροχή αυστηρότερου εποπτικού ελέγχου, αλλά και στην ενδυνάμωση των διοικητικών διεργασιών εντός των ασφαλιστικών εταιρειών.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρωταρχικός στόχος του Solvency II είναι η προστασία του καταναλωτή, και ως εκ τούτου οι προτάσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν ότι η προστασία αυτή δεν τίθεται σε κίνδυνο μέσω των υπερβολικών απαιτήσεων. Η CEIOPS διαθέτει ειδική Επιτροπή, η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία του καταναλωτή.

Η επιτροπή αυτή θα συνεχίσει και στο μέλλον να ασχολείται με την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, με ιδιαίτερη πάντα έμφαση στη χρηματοοικονομική καινοτομία στο άμεσο μέλλον.

Banker's Review: Πώς επηρέασε η οικονομική κρίση τις προτάσεις της CEIOPS κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του Solvency II - ιδιαίτερα τις προτάσεις σας για αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας; Ποια είναι η άποψη σας για την κριτική που δέχεται η CEIOPS από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά;

Flavia Mazzarella:
Η CEIOPS εξακολουθεί ένθερμα να υποστηρίζει ότι το Solvency II, όντας ένα μοντέρνο καθεστώς υπολογισμού της φερεγγυότητας το οποίο βασίζεται στην διαχείριση κινδύνων, είναι επιβεβλημένο. Η οικονομική κρίση απέδειξε ότι η ποιότητα των κεφαλαίων σπανίζει, ειδικά στις στιγμές που είναι πλέον απαραίτητη. Η ανάγκη συσχετισμού των κινδύνων με τα απαιτούμενα επίπεδα κεφαλαίων, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και θα πρέπει να εξετάζεται υπό πρίσμα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ολόκληρου του ασφαλιστικού αλλά και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου.

Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων της CEIOPS για τα μέτρα εφαρμογής του δευτέρου επιπέδου (Level 2) αλλά και κατά τον σχεδιασμό της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5), στόχος της CEIOPS παρέμεινε η εξεύρεση της χρήσης τομής μεταξύ της τεχνικής ανάπτυξης της τυποποιημένης μεθόδου (standard formula), της πολυπλοκότητας του κανονιστικού πλαισίου αλλά και του ιδανικού επιπέδου κεφαλαιακών απαιτήσεων.Μετά τη διαβούλευση με την αγορά, σε συνδυασμό τις περαιτέρω συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, κάποιες από τις βαθμονομήσεις για τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τροποποιήθηκαν.

Κάποιες μειώθηκαν, όπως π.χ. οι απαιτήσεις για τον non-life underwriting risk, κάποιες αυξήθηκαν, όπως π.χ. οι απαιτήσεις για το spread risk και equity risk, ώστε να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο εμπιστοσύνης του 99.5 VAR, υπό το πρίσμα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και υπό το πρίσμα των επιπρόσθετων δεδομένων που περισυλλέγησαν κατά την Τέταρτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων ( QIS4). Επίσης, ορισμένοι υπολογισμοί απλοποιήθηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι συμπληρώθηκαν με κάποιους «νέους» κινδύνους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του κινδύνου έλλειψης ρευστότητας (illiquidity risk).

Banker's Review: Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα μια διαρκής συζήτηση για την προστασία του καταναλωτή στην ασφαλιστική αγορά. Πώς θα επηρεάσει το Solvency II τον καταναλωτή;

Flavia Mazzarella:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Solvency II πριν την έκδοση της πρότασης της για το πρώτο επίπεδο της διαδικασίας Λαμφαλουσί (Level 1).

Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το Solvency II αναμένεται να έχει έμμεσες επιπτώσεις στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και στη διάρθρωση της ασφαλιστικής αγοράς. Δεδομένου ότι το Solvency II αντανακλά την ευρύτερη κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων, και αυτό αποτελεί μια απόλυτα φυσική παρενέργειά του, στοχεύει στην παροχή αυστηρότερου εποπτικού ελέγχου, αλλά και στην ενδυνάμωση των διοικητικών διεργασιών εντός των ασφαλιστικών εταιρειών.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρωταρχικός στόχος του Solvency II είναι η προστασία του καταναλωτή, και ως εκ τούτου οι προτάσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν ότι η προστασία αυτή δεν τίθεται σε κίνδυνο μέσω των υπερβολικών απαιτήσεων. Η CEIOPS διαθέτει ειδική Επιτροπή, η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία του καταναλωτή.

Η επιτροπή αυτή θα συνεχίσει και στο μέλλον να ασχολείται με την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, με ιδιαίτερη πάντα έμφαση στη χρηματοοικονομική καινοτομία στο άμεσο μέλλον.


Banker's Review: Είναι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές αρχές έτοιμες να ανταποκριθούν στην πρόκληση του Solvency II; Ποιες είναι οι αναγκαίες προετοιμασίες από την πλευρά των εποπτικών αρχών που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας;

Flavia Mazzarella:
Τo Solvency II αποτελεί μια εξίσου μεγάλη πρόκληση και για την εποπτική κοινότητα, όσο και για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Και οι επόπτες με τη σειρά τους έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό και την υλοποίηση λύσεων πληροφορικής, προκειμένου να είναι σε θέση να εποπτεύουν τα εσωτερικά μοντέλα ή να παρακολουθούν ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων.

Η αγορά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις. Το Solvency II χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση των εποπτών σε μια προσέγγιση βασισμένη σε αρχές, η εφαρμογή των οποίων απαιτεί σημαντικές αλλά και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου η προσέγγιση που θα επιτευχθεί να είναι κοινή. Η εφαρμογή του Solvency II έχει ήδη δρομολογηθεί σε όλες τις επηρεαζόμενες εποπτικές αρχές, αν και το επίπεδο προόδου της κάθε αρχής διαφέρει.

Η CEIOPS, ακολουθώντας τις ίδιες πρακτικές από την ίδρυσή της, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές στις προσπάθειές τους, μέσω της παραδειγματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών του τρίτου επιπέδου (Level 3).

Από την ίδρυσή της, η CEIOPS ενθαρρύνει τους επόπτες από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να συνεργάζονται καθημερινά και συστηματικά, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, συμβουλεύοντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II, προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη σύγκληση στην εποπτική κουλτούρα και στις εποπτικές πρακτικές.

Μέσω της διαφάνειας, αλλά και της καταγραφής των εποπτικών δράσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να αναμένουν εναρμονισμένες προσεγγίσεις από πλευράς εποπτείας.

Banker's Review: Οπως δήλωσε η CEIOPS -σας παραθέτω απόσπασμα από το σχετικό δελτίο τύπου- «η Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων αποτελεί ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους επόπτες και για την ασφαλιστική βιομηχανία, αφού τα αποτελέσματά της θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για τον τελικό καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας». Υπάρχει το ενδεχόμενο για αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από αυτές που παρουσιάζονται στην Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων, στο μέλλον;

Flavia Mazzarella:
Η Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων θα αποτελέσει ένα «τεστ πραγματικότητας» για τα διαμορφούμενα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των μέτρων του δευτέρου επιπέδου για την Τυποποιημένη Προσέγγιση, επιτεύχθηκε ένας βαθμός πολυπλοκότητας, ο οποίος δεν θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη έκταση.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας να ενσωματωθούν όσο το δυνατό περισσότερα αιτήματα από τα ενδιαφερόμενα μέρη και του επόπτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωστία του νέου πλαισίου. Με βάση τα αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ασφαλιστική αφορά και η CEIOPS θα πρέπει να κρίνουν κατά πόσον το σύστημα είναι κατάλληλο για εφαρμογή ως έχει ανά την Ευρώπη.

Το όλο εγχείρημα του Solvency II θα ωφεληθεί από την καταλυτική επίδραση της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων, η οποία θα ενισχύσει την τελειοποίηση των μέτρων εφαρμογής χωρίς όμως να επηρεάσει την «μεγάλη εικόνα» του πλαισίου.
Η CEIOPS, με τη βοήθεια της ασφαλιστικής αφοράς, θα συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να τελειοποιήσει τη βαθμονόμηση της τυποποιημένης μεθόδου και ιδιαίτερα όσον αφορά στον κίνδυνο non-life underwriting risk.

Η Πέμπτη Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων, επίσης, θα δοκιμάσει την καταλληλότητα της βαθμονόμησης στο σύνολό της. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης.

Εφόσον τα αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων διαγνώσουν την ανάγκη τροποποιήσεων, η CEIOPS είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα καίρια ζητήματα που θα προκύψουν από κοινού με την ασφαλιστική αγορά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Banker's Review: Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, πώς κρίνετε ότι το Solvency II θα επηρεάσει την τοπική ασφαλιστική αγορά;

Flavia Mazzarella:
H CEIOPS, στις τακτικές αναφορές της για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον ΕΟΧ. Μέσα στα πλαίσια των αναφορών αυτών, τα μέλη της CEIOPS παρέχουν σχολιασμό και αξιολογήσεις για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην εγχώρια αγορά. Το 2009 αλλά και το 2010, γίναμε μάρτυρες μέτρων που έλαβαν τοπικές οι Εποπτικές Αρχές για την αφερεγγυότητα συγκεκριμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η CEIOPS θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές και στο μέλλον. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά, το Solvency II κατά πρώτο λόγο στοχεύει στην ενδυνάμωση της διαχείρισης κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών και οι προκλήσεις που θέτει είναι ανάλογες της ετοιμότητας των εποπτών και της αγοράς και της δυνατότητας τους να εφαρμόσουν τις επερχόμενες αλλαγές.

Από αυτή την άποψη, είμαστε βέβαιοι ότι η ελληνική εποπτική αρχή θα στηρίξει την αγορά για την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών πάντα με την υποστήριξη και της CEIOPS.

Banker's Review (T. 018)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778